Zakonska osnova

Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Vijeće) osnovano je i djeluje temeljem odredaba članaka glave III. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA SAMOUPRAVE (članci 23. do 34.) Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/2002.).

Pojedini segmenti djelovanja Vijeća regulirani su Statutom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 20/2001.).

Ostala pitanja od značaja za rad Vijeća regulirana su Statutom Vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/2004.) te Programom rada i Financijskim planom koji se donose za svaku godinu.