Program rada Vijeća za 2018. godinu

Na temelju odredaba članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 16. sjednici održanoj 28. 12. 2017. donosi

PROGRAMA RADA VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA ZA 2018. GODINU