Program Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba za 2014. godinu

Na temelju odredaba članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002) i članka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 16. sjednici održanoj 16. 1. 2014. usvojilo je:

PROGRAM RADA  ZA 2014.