Procedura stvaranja ugovorne obveze

VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE
GRADA ZAGREBA
10 000 Zagreb, Trnjanska cesta 35. tel. +385 1 6314 263: fax. +385 1 6314 264
e-mail: vijececrn@net.amis.hr; www.vijece-crnogoraca-zagreb.hr


Na osnovu članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11) Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 11. Sjednici održanoj 24. 4. 2013. Donosi:

PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

Članak 1.
Ovim aktom propisuje se procedura stvaranje ugovornih obveza odnosno nabava robe, usluga i radova koji su potrebni za redovitu djelatnost Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (u daljnjem tekstu (Vijeća) i obavljanje Ustavnim zakonom o nacionalnim manjinama i Statutom utvrđene aktivnosti Vijeća.

Članak 2.
Predsjednik Vijeća samostalno i na prijedlog Tajnika pokreće postupak ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza koje obvezuju Vijeće. Postupak ugovaranja nabave roba i usluga mogu predložiti i članovi Vijeća.

Članak 3.
Ukoliko postupak nabave roba, radova i usluga ne podliježe postupku Javne nabave, odnosno nisu ispunjene zakonske pretpostavke da se provodi u skladu sa Zakonom o Javnoj nabavi  (NN 90/11) tada se stvaranje obveze provodi po slijedećoj proceduri:


I.
STVARANJE OBVEZE ZA KOJU NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

R.b.         AKTIVNOST                ODGOVORNOST               DOKUMENT                        ROK
1.          Prijedlog za nabavu

            roba /radova/usluga      Tajnik Vijeća              Prijedlog za nabavu
                                                                             (narudž.-nart ugovora)   Tokom godine


2.       Provjera je li prijedlog u
          skladu s planom nabave
          /financijskim planom/
          programom rada              Pred.Vijeća            Ako DA –odobr.skl.
                                                                           ugovora/narudžbe           2 dana od prij.


3.    Sklapanje ugovora

            /narudžbe/            Pred.Vijeća/Tajnik Vijeća    Ponuda/Ugovor/

                                                                                 Narudžba             Najduže 10 dan. 

                                                                                                         od dana odobrenja

Ova procedura objavljena je na Web stranici Vijeća www.vijece-crnogoraca-zagreba.hr.


Ur. br. 93-13-V/2

Zagreb, 25. 4. 2013.  

                                                                                          Predsjednik Vijeća crnogorske

                                                                                   nacionalne manjine Grada Zagreba

                                                                                    Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović