PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA VIJEĆA ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 3. Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave i članka 18. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/4 i 10/08) Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, na prijedlog predsjednika, na 5. sjednici održanoj 23. 12. 2019., usvaja:

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

ZA 2020. godinu