Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16)  i članka 18. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/4 i 10/08) Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 16. sjednici, održanoj 28. 12. 2017., donosi

 Odluku o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave