ODLUKA O IZMJENI FINANCIJSKOG PLANA VIJEĆA ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 27. Stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002, 47/10, 80/10  i 93/11), i članaka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na svojoj 21. sjednici održanoj 9. 11. 2018.godine donosi:

 

ODLUKU O IZMJENI FINANCIJSKOG PLANA VIJEĆA 

CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

ZA 2018. GODINU