FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), i članka 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba) . 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na svojoj 6. sjednici održanoj 29. 12. 2023. godine donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

ja

PROGRAM RADA

VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 3. Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave i članka 18. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/4 i 10/08) Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, na prijedlog predsjednika, na 6. sjednici održanoj 29. 12. 2023., usvaja se:

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

ZA 2024. godinu