FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), i članka 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba) . 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na svojoj 23. sjednici održanoj 28. 12. 2022. godine donosi:

 FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

i

PROGRAM RADA

VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 3. Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave i članka 18. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/4 i 10/08) Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, na prijedlog predsjednika, na 23. sjednici održanoj 28. 12. 2022., usvaja:

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

ZA 2023. godinu