IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I UTROŠKU SREDSTAVA i GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VIJEĆA ZA 2020. GODINU

Na temelju odredbe članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02) i članka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorskih nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), Vijeća crnogorskih nacionalnih manjina Grada Zagreba na 11. sjednici održanoj 10. 2. 2021. donosi:

  ODLUKU

o usvajanju izvještaja o izvršenju Programa rada i utroška sredstava Vijeća za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2020. godinu

I

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Vijeća za 2020. godinu