IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I UTROŠKU SREDSTAVA VIJEĆA ZA 2022. GODINU

Na temelju odredaba članka 27. stavka 1., 3. i 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002, 47/10, 80/10 i 93/11), i članka 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/4 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 24. sjednici održanoj 8. 2. 2023. donosi:

  ODLUKU

o usvajanju  Izvještaja o izvršenju programa rada i utroška sredstava   za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2022. godine

OBRASCI: REFERENTNA STRANICA ; PR RAS