ODLUKA O IZMJENI FINANCIJSKOG PLANA VIJEĆA ZA 2021. GODINU I ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA RADA VIJEĆA ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 27. Stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), i članak 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 15. sjednici održanoj 18. 10. 2021.godine donosi:

ODLUKU O IZMJENAMA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

i

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA RADA VIJEĆA ZA 2021. GODINU