Akti Vijeća

Na temelju članka 27. stavka 1., 3. i 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (N.N. 155/02) i članka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 5. sjednici, 24. travnja 2008. godine, donijelo je:

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba

Članak 1.

U Statutu Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04), u čl. 10. stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:
"4. Komisija za odnose i suradnju s vijećima drugih nacionalnih manjina i vijećima crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj."
Točka 5. se briše.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:
"O sjednicama Vijeća i sjednicama njegovih radnih tijela se vodi zapisnik.
Zapisnik sjednica Vijeća potpisuje predsjednik Vijeća, odnosno osoba koja vodi sjednicu i zapisničar.
Vijeće na sjednici iz redova prisutnih članova imenuje dva ovjerovitelja zapisnika, koji ga svojim potpisima ovjeravaju.
Zapisnik sjednice radnog tijela potpisuje predsjednik tog tijela.
Zapisnik s prethodne sjednice Vijeća dostavlja se članovima uz poziv za narednu sjednicu."

Članak 3.

U članku 17. stavku 1. iza riječi glasanjem umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: "većinom glasova svih članova."

Članak 4.

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

Ur. broj 111/2008
Zagreb, 30. 4. 2008.

Predsjednik Vijeća crnogorske
nacionalne manjine Grada Zagreba
Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović

ODLUKA JE OBJAVLJENA 24. SRPNJA 2008. U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA ZAGREBA" BR. 10

 

Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Vijeće) osnovano je i djeluje temeljem odredaba članaka glave III. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA SAMOUPRAVE (članci 23. do 34.) Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/2002.).

STATUT

Na temelju odredbe članka 27. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002) Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na sjednici održanoj 30. ožujka 2004. godine donijelo je

STATUT
VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE
GRADA ZAGREBA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće crnogorske nacionalne manjine (dalje u tekstu: Vijeće), zastupanje, ciljevi i način njihovog ostvarivanja, tijela i njihov izbor, opoziv i ovlaštenja; način odlučivanja, imovina i način stjecanja imovine, kao i druga pitanja značajna za rad Vijeća.

Članak 2.

Naziv Vijeća je: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA.
Sjedište Vijeća je u Zagrebu, Trnjanska c. 35.
Vijeće djeluje na području Grada Zagreba.
Vijeće zastupa predsjednik Vijeća, odnosno osoba koju ovlasti predsjednik Vijeća.

Članak 3.

Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Vijeća.

II CILJEVI I DJELATNOST VIJEĆA

Članak 4.

Cilj Vijeća je očuvanje i zaštita položaja te promicanje interesa crnogorske nacionalne manjine u Hrvatskoj u skladu s odredbama Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina i drugim propisima Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ciljevi Vijeća iz članka 4. ostvaruju se:

 • praćenjem zakonodavstva kao i provođenja politike nacionalne ravnopravnosti i zaštite prava nacionalnih manjina i shodno tome predlaganjem mjera za unapređivanje položaja nacionalne manjine,
 • donošenje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za crnogorsku nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose na lokalnoj i na državnoj razini,
 • davanjem mišljenja i prijedloga na zahtjev jedinice lokalne samouprave o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina,
 • pravovremenim informiranjem od strane tijela o svim pitanjima o kojima će tijela lokalne samouprave raspravljati, a tiču se položaja crnogorske, a i ostalih manjina,
 • davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja,
 • obavljanjem djelatnosti javnog priopćavanja ,
 • sudjelovanjem svojih pripadnika u javnom životu i upravljanjem lokalnim poslovima;
 • iniciranjem javnih rasprava putem medija, tribina i ostalih oblika o manjinskim pitanjima;
 • organiziranjem savjetovanja o manjinskim pitanjima na lokalnoj i državnoj razini;
 • organiziranjem tematskih susreta i rasprava s drugim nacionalnim manjinama po pitanbju suradnje o zajedničkim akcijama u cilju zaštite manjinskih prava;
 • programskim i akcijskim okupljanjem svih pripadnika crnogorske nacionalne manjine na lokalnoj razini;
 • isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave, tijelima gradske uprave i tijelima jedinica lokalne samouprave;
 • aktivnim sudjelovanjem i potpomaganjem aktivnosti udruga Crnogoraca;
 • održavanjem veza s narodom s kojim dijele ista etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja te s pravnim osobama sa sjedištem na području države tog naroda koje obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, nakladničke (izdavačke) i humanitarne djelatnosti te distribucijom njihovih novina, časopisa, knjiga, filmova i sl. pripadnicima svoje nacionalne manjine;
 • suradnjom sa svim međunarodnim organizacijama i institucijama koje se u okviru svojim aktivnosti bave i problemima prava i zaštite nacionalnih manjina
 • predlaganjem nadležnim tijelima kriterije za osiguravanje sredstava za sufinanciranje programa radio i televizijskih postaja namijenjenih nacionalnim manjinama;
 • obavještavanjem ministarstva nadležnog za opću upravu o neustavnosti odnosno nezakonitosti općeg akta jedinice samouprave kojim se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina;
 • suradnjom sa Savjetom za nacionalne manjine;
 • u slučaju potrebe traženjem od nadležnog tijela državne uprave da provede nadzor nad primjenom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i posebnih zakona kojima su uređena prava i slobode nacionalnih manjina od strane tijela jedinica samouprave i poduzmu mjere za zakonito postupanje tih tijela, te o tom postupku obavijeste Savjet za nacionalne manjine;
 • podnošenjem ustavne tužbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske ako smatraju da su povrijeđena zakonom propisana prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina;
 • drugim aktivnostima koje doprinose afirmaciji crnogorske nacionalne manjine u sredini u kojoj živi i djeluje.

Članak 6.

Ciljeve i djelatnosti iz članka 4. i 5. ovog Statuta Vijeće može ostvarivati i putem koordinacija i ostalih oblika povezivanja utvrđenih Ustavnim zakonom, kako na lokalnoj razini, tako i na državnoj razini.

III PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

Članak 7.

Mandat članova Vijeća traje 4 godine.

Članak 8.

Prava su i dužnosti članova Vijeća:

 • da sudjeluju u radu Vijeća,
 • da biraju i budu birani u tijela Vijeća,
 • da budu informirani o radu Vijeća i doprinose ostvarivanju njegovih ciljeva i zadaća,
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća i odluka koje Vijeće donosi,
 • da čuvaju i podižu ugled Vijeća.

Članovi Vijeća svoje dužnosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.

Članak 9.

Članu Vijeća prestaje mandat :

 • ako podnese ostavku,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci,
 • smrću.

Kad se po odredbama zakona i ovog Statuta ispune uvjeti za prestanak mandata člana Vijeća, mandat prestaje danom donošenja odluke Vijeća o prestanku mandata. U slučaju smrti, članu Vijeća prestaje mandat danom smrti.

IV RAD VIJEĆA

Članak 10.

Vijeće ima 25 članova.
Radna tijela Vijeća su:

 1. Komisija za financijska pitanja
 2. Komisija za programska pitanja
 3. Komisija za statut i poslovnik
 4. Komisija za odnose sa Vijećima drugih nacionalnih manjina
 5. Komisija za suradnju s Vijećima crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Vijeće može imenovati i druga tijela. U odluci o imenovanju tijela naznačit će se obveza imenovanog tijela.

Broj članova tijela utvrđuje Vijeće odlukom o imenovanju.

Članovi radnih tijela biraju se i razrješuju natpolovičnom većinom svih članova Vijeća.

Radna tijela biraju svog predsjednika iz redova svojih članova.

Članak 11.

Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima, najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice s prijedlogom dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Materijale za sjednicu pripremaju predsjednik Vijeća, predsjednici radnih tijela i Stručna služba.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka u hitnim slučajevima Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu pisanih materijala neposredno na sjednici.

Članak 12.

O sjednicama Vijeća i sjednicama njegovih radnih tijela vodi se zapisnik.

Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova te donesenim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj narednoj sjednici.

Zapisnik obvezno potpisuje predsjednik, odnosno osoba koja je vodila sjednicu, i zapisničar.

Članak 13.

Sjednice Vijeća i radnih tijela održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Najmanje 1/3 članova Vijeća ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu Vijeća, sjednicu Vijeća može sazvati 1/3 članova, koji pri odluci o sazivanju određuju člana koji će u njihovo ime sazvati sjednicu.

Odluka o sazivanju sjednice Vijeća od strane članova mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu.

Članak 14.

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik ako su prisutni sjednici. U suprotnom sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju izaberu članovi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 15.

Vijeće može pravovaljano odlučivati ako je prisutna natpolovična većina svih članova Vijeća, a odlučuje većinom glasova prisutnih.

Statut, program rada, financijski plan i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih članova.

Ukoliko sjednici ne prisustvuje natpolovična većina svih članova Vijeća, predsjednik saziva novu sjednicu u roku od 3 dana.

Članak 16.

Vijeće:

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 • donosi program rada,
 • donosi financijski plan i usvaja završni račun,
 • donosi odluke o udruživanju s drugim vijećima, odnosno o formiranju koordinacije,
 • ovlašćuje koordinaciju na poduzimanje pojedinih mjera predviđenih zakonom, u njeno ime,
 • donosi odluku o imenovanju i razrješenju članova radnih tijela, njihovim obvezama i broju članova
 • donosi odluku kojom uređuje sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje Stručne službe uključujući prava i dužnosti angažiranih osoba,
 • donosi odluku o sklapanju ugovora i njegovom sadržaju s crnogorskom nacionalnom udrugom o zajedničkom obavljanju stručnih i drugih poslova iz članka 20. stavak 3. ovog Statuta,
 • donosi odluku o prestanku mandata člana Vijeća temeljem odredbe članka 9. ovog Statuta,
 • bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća,
 • određuje osobe ovlaštene za materijalno i financijsko poslovanje
 • odlučuje o pravu predstavljanja i zastupanja Vijeća,
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća utvrđenima Statutom.

Vijeće surađuje s jedinicom lokalne samouprave za područje Grada Zagreba i ima pravo zahtijevati da bude obaviješteno o svim radnjama koje su usmjerene na prava nacionalnih manjina.

Članak 17.

Vijeće bira predsjednika iz reda Vijećnika, tajnim glasanjem.

Mandat predsjednika traje 4 godine.

Predsjednik za svoj rad odgovara Vijeću.

Predsjednik Vijeća može se razriješiti dužnosti odlukom Vijeća na prijedlog najmanje 1/3 svih članova Vijeća.

Članak 18.

Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakoniti rad Vijeća.

Predsjednik Vijeća:

 • zastupa i predstavlja Vijeće,
 • saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red,
 • predsjedava sjednicama Vijeća,
 • provodi odluke i zaključke Vijeća,
 • usklađuje suradnju s drugim vijećima nacionalnih manjina, odnosno koordinacijama
 • brine o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti članova Vijeća,
 • podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Vijeća,
 • brine o javnosti rada Vijeća,
 • obavlja i druge poslove neophodne za rad Vijeća i za ostvarivanje ciljeva Vijeća, određene zakonom, ovim Statutom ili drugim aktima Vijeća.

Vijeće bira i razrješava zamjenika predsjednika na isti način kao i predsjednika. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, odnosno obavlja i druge poslove po ovlasti predsjednika Vijeća.

Članak 19.

Kad Vijeće razriješi predsjednika Vijeća, njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik, a u slučaju razrješenja i zamjenika, poslove predsjednika obavlja najstariji član Vijeća.

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.

Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku utvrđenom u prethodnom stavku, o nastaloj situaciji obavijestit će se Savjet za nacionalne manjine.

V STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA

Članak 20.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, financijskih, tehničkih i drugih poslova za svoje potrebe Vijeće može osnovati Stručnu službu.

Stručnu službu čini jedna ili više osoba angažiranih za obavljanje poslova iz prethodnog stavka ovog članka.

Vijeće posebnom odlukom uređuje sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje Stručne službe uključujući prava i dužnosti angažiranih osoba.

Vijeće može posebnim ugovorom Stručnu službu organizirati u suradnji s nekom od crnogorskih nacionalnih udruga.

VI JAVNOST RADA VIJEĆA

Članak 21.

Rad Vijeća je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem pripadnika i udruga crnogorske nacionalne manjine.

Predstavnici sredstava javnog informiranja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće će redovito u CRNOGORSKOM GLASNIKU, glasilu Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske, objavljivati relevantne informacije o svom radu.

Vijeće može po potrebi izdavati i druga sredstva javnog informiranja i sudjelovati u izdavanju publikacija, biltena i sl.

Članak 22.

Statut, financijski plan i završni račun, Vijeće crnogorske nacionalne manjine objavljuje u Službenom glasniku Grada Zagreba, sukladno odredbi članka 27. stavak 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

VII IMOVINA VIJEĆA

Članak 23.

Vijeće je neprofitna pravna osoba.

Za svoje obveze Vijeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 24.

Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od donacija, poklona, dotacija iz državnog proračuna i proračuna Grada Zagreba, sredstava dobivenih od strane međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća i ostalih prihoda temeljem odredbi Zakona o udrugama.

Sredstva iz prethodnog stavka mogu se koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za crnogorsku nacionalnu manjinu utvrđene programom rada Vijeća.

Članak 25.

Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu, ako to odobri i do visine koju odobri ministar nadležan za opću upravu.

Članak 26.

Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za kalendarsku godinu.

Nakon završetka kalendarske godine sastavlja se završni račun.

Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom i sredstvima Vijeća.

VIII STATUT I DRUGI AKTI

Članak 27.

Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje Statuta daje Vijeće

Sva pitanja koja se odnose na rad Vijeća, a nisu regulirana ovim Statutom reguliraju se Poslovnikom.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Svojstvo pravne osobe Vijeće stječe upisom u registar vijeća nacionalnih manjina kojeg vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

Članak 29.

Statut stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

U Zagrebu, 30.ožujka 2004.

Predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba
Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović