Program rada za 2015.-odluka Savjeta o dodjeli sredstava za 2015. godinu

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

  Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02 i 80/10), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 16. travnja 2015. donio je

 O D L U K U

 O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU („NARODNE NOVINE“, BROJ 148/14) U RAZDJELU 02021 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA, POZICIJA 381 TEKUĆE DONACIJE