PROGRAM RADA ZA 2014.-ODLUKA SAVJETA O DODJELI SREDSTAVA ZA 2014. godinu

Na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (N.N. br. 155/ 2002.), članka 35. stavka 4. i članka 36., stavaka 11., Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 16 .travnja 2014. godine donio je

O D L U K U

O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU („Narodne novine“ 152/2013 i 39/2014) U RAZDJELU 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA, POZICIJA 381 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

ODLIKA SVAJETA ZA NACIONALNE MANJINE