povratak na sve vijesti

SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MNANJINE

petak, listopada 14. 2022.

U prostorijama Vlade Republike Hrvatske 13. listopada 2022. godine održana je 99. tematska sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Sjednici je uz predsjednika Savjeta Aleksandra Tolnauera i članove Savjeta nazočila potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Anja Šimpraga, državni tajnik Ministarstva kulture i medija Krešimir Partl, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri te predstavnici Hrvatske radiotelevizije Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb, pomoćnik Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije Renato Kunić, glavna urednica programa HTV1, HTV 2, HTV 3, HTV 4 i  Međunarodnog televizijskog programskog kanala Rahela Štefanović i glavna urednica programa Hrvatskog radija Eliana Čandrlić Glibota.

Raspravljalo se o Izvješću Hrvatske radiotelevizije o proizvedenim, suproizvedenim i objavljenim programima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini. Iz Izvješća za 2021. godinu proizlazi kako je Hrvatska televizija u 2021. godini objavila 5180 minuta i 15 sekundi sadržaja namijenjenog pripadnicima nacionalnih manjina, što čini 0,99% ukupnog emitiranog programa. Predsjednik je konstatirao kako je u odnosu na 2020. godinu (1,045%) evidentan pad zastupljenosti manjina u emitranim programima (za 5,3%). Također je u odnosu na 2020. godinu i minutaža dnevnog informativnog televizijskog programa manja za 163 minute (2 sata i 43 minute) odnosno za 33%  Na radnom sastanku održanom 13. travnja 2022. godine između predstavnika Savjeta i Hrvatske radiotelevizije postignut je dogovor da će se u rujnu 2022. godine u sklopu unutarnjeg ustrojstva Hrvatske radiotelevizije oformiti Samostalni odjel za nacionalne manjine. Obzirom na to da Samostalni odjel nije osnovan, na upit postavljen od strane Savjeta, Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb iznio je kako odjel unutar prvotnog roka nije oformljen zbog nedostatka resursa stoga će njegovo osnivanje biti realizirano u siječnju a najkasnije sredinom veljače 2023. godine.

Od strane članova Savjeta jednoglasno je usvojen Zaključak kojim je utvrđeno kako zbog nedovoljne zastupljenosti programa namijenjenog pripadnicima nacionalnih manjina u cjelokupnom programu Hrvatske radiotelevizije, u 2021. godini nije ostvareno pravo nacionalnih manjina na pristup javnim medijima u obimu koji je zajamčen Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovorom Hrvatske radiotelevizije s Vladom Republike Hrvatske. Članovi Savjeta su razmotrili i potom jednoglasno usvojili Prijedlog izmjene Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine”, broj 105/16 i 81/20). Izmjena se odnosi na članak 14. Kriterija kojim je propisan maksimalni iznos utroška sredstava u postotcima prema vrsti troškova za pojedine programe. Predsjednik Savjeta informirano je sudionike sjednice o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

2
U nacionalnoj strukturi stanovništva zabilježen je ukupan pad stanovništva pa tako i pripadnika 16 nacionalnih manjina dok 6 nacionalnih manjina bilježi rast u odnosu na Popis stanovništva iz 2011. godine. U odnosu na 2011. godinu kada je pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj bilo 7,47 %, 2021. godine ih je bilo 6,2% što je za 1,27 % manje. Rezultati Popisa 2021. godine odrazit će se na prava pripadnika nacionalnih manjina zajamčena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina kao što je pravo na izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, pravo na zastupljenost na lokalnoj i regionalnoj razini te na pravo na ravnopravnu i službenu uporabu jezika i pisma.

Članovi Savjeta jednoglasno su usvojili prijedloge odluka o prenamjeni sredstava doznačenih za 2022. godinu za tri udruge nacionalnih manjina.

Tekst i fotografije sa web stranice Savjeta