STATUT KOORDINACIJE 2012

Na temelju članka 33. i članka 34. stavak 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10 i 80/10), članka 6. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN br. 80/11) i Sporazuma o osnivanju Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske (potpisanog 28.4.2012.), Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske na osnivačkoj sjednici održanoj 10. 11. 2012. godine donijela je:


STATUT
KOORDINACIJE VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.
Ovim Statutom određuje se naziv, organizacija, djelokrug i način rada Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Koordinacija), te druga pitanja od značaja za rad Koordinacije.

Članak 2.
Koordinaciju su osnovala vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine jedinica područne (regionalne) samouprave, 10. 11. 2012. godine,  radi usklađivanja i unapređivanja zajedničkih interesa, usuglašavanja stajališta vijeća i predstavnika, te njihovog predstavljanja i zastupanja na razini  Republike Hrvatske, te osobito radi razmatranja, predlaganja uređenja i rješavanja pitanja u vezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda pripadnika crnogorske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 3.
Naziv Koordinacije: Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske, a skraćeni naziv je KCNMH. 
Sjedište Koordinacije je u Zagrebu, adresa je Trnjanska c. 35.
Odluku o promjeni sjedišta i adrese donosi Koordinacija.
Koordinacija djeluje na području Republike Hrvatske

Članak 4.
Koordinacija je pravna osoba.
Koordinacija je neprofitna pravna osoba.
Koordinacija ima svoj žiro račun.

Članak 5.
Koordinaciju čine predsjednici vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine jedinica  područne (regionalne) samouprave koji su potpisali Sporazum, na dan osnivanja, ili su pristupili kasnije potpisivanjem Izjave o pristupanju Koordinaciji, koju Koordinacija verificira na sljedećoj sjednici. U radu Koordinacije mogu sudjelovati predsjednici vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine jedinica lokalne samouprave bez prava odlučivanja.

Članak 6.
Koordinacija ima pečat četvrtastog oblika na kojem je ispisan puni naziv.

Članak 7.
Koordinacija ima Dan Koordinacije, 21. 5.
Koordinacija posebnom odlukom određuje datum i način obilježavanja Dana Koordinacije.

Članak 8.
Koordinacija donosi:
• Statut, Program rada, Plan prihoda i rashoda,
• Odluku o znamenjima i simbolima crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,
• Odluku o načinu obilježavanja praznika crnogorske nacionalne manjine u skladu s propisima Republike Hrvatske
Koordinacija temeljem članka 33. i članka 34. stavak 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina:
• ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave,
• predlaže kandidate za članove međuvladinog Mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj,
• daje mišljenje i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica koji se odnose na pitanja crnogorske nacionalne manjine,
• pribavlja od tijela državne uprave podatke i izvještaje potrebna za razmatranje pitanja iz svog djelokruga rada,
• surađuje s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina,
• surađuje s nadležnim tijelima Crne Gore,
• surađuje sa Savjetom za nacionalne manjine i Uredom za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske,
• obavlja druge poslove važne za položaj crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.
Koordinacija bira predsjednika i zamjenika predsjednika.
Predsjednik i zamjenik predsjednika se  biraju, tajnim glasanjem, iz redova članova Koordinacije, većinom glasova svih članova na vrijeme od 4 godine i za svoj rad odgovaraju Koordinaciji.

Članak 10.
Predsjednik Koordinacije osigurava pravilan i zakonit rad Koordinacije.
Predsjednik Koordinacije:
• zastupa i predstavlja Koordinaciju,
• saziva i predsjedava sjednicama Koordinacije,
• potpisuje akte koje donosi Koordinacija,
• obavlja druge poslove sukladno propisima i odlukama Koordinacije.
Predsjednika Koordinacije, u slučaju njegove spriječenost ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika ili osoba koju on ovlasti.

Članak 11.
Sjednice Koordinacije održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
Sjednice saziva predsjednik Koordinacije  pisanim pozivom članovima, najmanje 10 dana prije održavanja sjednice.
Koordinacija može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutna natpolovična većina svih članova.
Koordinacija odluke  donosi u pravilu konsenzusom.
U slučaju da se konsenzus ne može postići provodi se glasanje i odluka je donesena ako se za nju izjasnilo najmanje 2/3(dvije trećine) ukupnog broja članova Koordinacije.
Za pojedina pitanja Koordinacija može osnovati komisije,  odbore i druga radna tijela. Sastav, zadaću, status i način rada i odlučivanja radnog tijela određuje se aktom o njegovom osnivanju.

Članak 12.
O sjednicama Koordinacije i njenih radnih tijela vodi se zapisnik.
Zapisnik potpisuje predsjednik i zapisničar.
Zapisnik se dostavlja članovima Koordinacije najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice.

Članak 13.
Rad Koordinacije je javan.
Javnost rada se ostvaruje informiranjem putem "Crnogorskog glasnika",  putem web stranice, te tiska i elektronskih medija.

Članak 14.
Za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova Koordinacija imenuje tajnika Koordinacije na razdoblje od 4 godine. Tajnik Koordinacije ne može biti iz redova članova Koordinacije.
Koordinacija posebnom odlukom uređuje i druga  pitanja vezana uz djelokrug rada tajnika Koordinacije.
Tajnik Koordinacije za svoj rad odgovara predsjedniku Koordinacije.

Članak 15.
Sredstva za rad Koordinacije osiguravaju se iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, svoje imovine, donacija, poklona i sl. sukladno članku 23. i 24. Zakona o Registru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina  (NN 80/11).
Financijsko poslovanje obavlja se na način propisan zakonom i drugim propisima Republike Hrvatske.

Članak 16.
Izmjene i dopune Statuta donose se na isti način i po postupku određenom za donošenje Statuta.
Tumačenje odredbi Statuta daje Koordinacija.

Članak 17.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednik Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne
manjine na području Republike Hrvatske

prof. emer. dr. sc. Veselin Simović