Program rada Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske za 2008. godinu

I

Program Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području RH za 2008. godinu, ostvarivat će se kroz slijedeće aktivnosti:

1. SAVJETOVANJE
Naziv: Savjetovanje o zadacima manjinskih vijeća i odnosi s udrugama

Pored činjenice da su vijeća i predstavnici ušli u svoj drugi mandat, još uvijek se javlja potreba za organizacijom savjetovanja na kojem će se raspraviti osnovna zadaća i djelovanje vijeća i udruga prema odredbama Ustavnog zakona. Razjasnit će se postojećih nejasnoća oko uloge i zadataka vijeća i udruga, a također i definirati najpovoljnije oblike suradnje tih subjekata, u cilju ispunjavanja njihove zakonske uloge.

2. TRIBINA
Tema: Otvorena pitanja u kontekstu ukupnih odnosa Republike Hrvatske i Crne Gore

Uvodno izlaganje na Tribini održao bi Branka Lukovca ambasador Crne Gore u Republici Hrvatskoj.

3. PROJEKTI
Naslov teme: Socio - kulturni profil i status Crnogoraca u Hrvatskoj

Završna faza projekta, publiciranje rezultata istraživanja.

Voditelj projekta: dr.sc. Sava Bogdanović, znanstveni suradnik

Priprema monografije: Josip Slade- život i djelo

Na inicijativu Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Splita u Program rada uključuje se izrada projekta o životu i djelu istaknutog arhitekta Josipa Sladea, koji je, osim u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori ostvario više vrijednih djela. Izrada ovog projekta, čiji bi rezultat bio monografija o Josipu Sladeu, doprinijela bi reafirmaciji tog značajnog stvaraoca koji je neopravdano zanemaren.
Na izradi projekta radilo bi se dvije godine, a osnovna sredstva su osigurana u Programu rada Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Voditelj projekta: prof. emer. dr. sc. Veselin Simović

4. OBILJEŽAVANJE DANA KOORDINACIJE

Dan nezavisnosti 21. 5. utemeljen je odlukom Skupštine Crne Gore, kao datum kada su građani Crne Gore na referendumu 2006. izglasali njenu nezavisnost. Temeljem odluke referenduma Crne Gora je kasnije postala i međunarodno priznata država. Ovaj datum Koordinacija obilježava kao Dan Koordinacije, koji će biti prigodno obilježen u zajedničkoj organizaciji Koordinacije, Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba i Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske.

Datum obilježavanja: 21. svibnja
Mjesto održavanja: Zagreb

5. UTVRĐIVANJE ZNAMENJA I SIMBOLA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Prema članu 33. točka 5. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Koordinacija nacionalne manjine na razini Republike Hrvatske je ovlaštena da utvrdi znamenja i simbole odgovarajuće nacionalne manjine. Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske donijet će u 2008. godini odluku o znamenjima i simbolima Crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

6. SUDJELOVANJE U OBILJEŽAVANJU PETROVDANA I LUČINDANA

Pripadnici crnogorskog naroda u Republici Hrvatskoj tradicionalno obilježavaju Petrovdan (subota u drugom tjednu srpnja mjeseca) u organizaciji Crnogoraca Rijeke i Lučindan (subota zadnjeg tjedna u listopadu) u organizaciji Crnogoraca Zagreba. Sukladno Programu proslave, Koordinacija će svojim aktivnostima pomoći ove manifestacije

Datum obilježavanja: 12. srpnja
Mjesto obilježavanja: Istarska županija
Datum obilježavanja: 25. listopada
Mjesto obilježavanja: Zagreb

7. OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA PRIPADNIKA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE

Koordinacija će u očuvanju identiteta crnogorske nacionalne manjine i njenih nacionalnih obilježja, brigom o ostvarivanju manjinskih prava predviđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i međunarodnim zakonima, prvenstveno djelovati na zaštiti istih i njihovom ostvarivanju.
Posebna pomoć pri rješavanje pojedinačnih slučajeva kršenja manjinskih prava pripadnika crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

II

Ukupan iznos potreban za navedene aktivnosti u okviru Programa rada Kordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području RH u 2008. godini osiguran je u financijskom planu Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba. Udio ostalih članica Koordinacije će biti dogovoren sukladno njihovim financijskim mogućnostima, a eventualna dodatna sredstava će se osigurati iz donacija.