SPORAZUM O OSNIVANJU KOORDINACIJE 2012

Na temelju članka 33. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002.), vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj prihvatili su
SPORAZUM
O OSNIVANJU KOORDINACIJE VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
I
Radi usklađivanja i unapređivanja zajedničkih interesa, usuglašavanja stajališta vijeća crnogorske nacionalne manjine te njihovog predstavljanja i zastupanja na razini Republike Hrvatske, osniva se Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Koordinacija).
II
Koordinaciju osnivaju vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine jedinica područne (regionalne) samouprave i to: Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba; Vijeće crnogorske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije; Vijeće crnogorske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije; kao i Predstavnik crnogorske nacionalne manjine Zagrebačke županije i Predstavnik crnogorske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije.
III
Koordinaciju čine predsjednici vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine, koji su navedeni u prethodnom članku, potpisnici ovog Sporazuma. Sjedište Koordinacije je u Zagrebu, adresa je Trnjanska cesta 35.

IV
Vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine donose u pisanom obliku Odluku o pristupanju Koordinaciji sukladno odredbama svog Statuta.
Vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine donose u pisanom obliku Odluku o istupanju iz Koordinacije, sukladno odredbama svog statuta.

V
Koordinacija donosi program rada, financijski plan, završni račun, odluke o znamenjima i simbolima crnogorske nacionalne manjine, načinu obilježavanja praznika crnogorske nacionalne manjine u skladu s pozitivnim propisima te druge odluke važne za položaj crnogorske nacionalne manjine u Hrvatskoj.

VI
Sva pitanja koja nijesu uređena ovim Sporazumom uređuju se Statutom Koordinacije ili drugim odgovarajućim dokumentima Koordinacije.

VII
Original ovog Sporazuma ovlašteni predstavnici vijeća potpisuju u 8  primjeraka. Jedan (1) primjerak trajno se čuva u dokumentaciji Koordinacije, dva (2) primjerak se dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za vođenje Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, a po jedan (1) primjerak pripada svakom vijeću, odnosno predstavniku, potpisniku ovog Sporazuma.

VIII
Stupanjem na snagu ovog Sporazuma prestaje vrijediti Sporazum o osnivanju Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području RH od 4. lipnja 2005.
U Zagrebu, 10. 11. 2012.