Koordinacija

Sukladno članku 34., stavku 1 i 2 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02; 47/10; 80/10 i 93/11) i prijedlozima Financijskog plana i Programa rada od 14. 10. 2020. Predstavnica crnogorske nacionalne manjine u Zagrebačkoj županiji

UTVRĐUJE:

FINANCIJSKI PLAN PREDSTAVNICE CNM u ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI za 2021. i PROJEKCIJE za 2022. i 2023. GODINU

ja

PROGRAM RADA PREDSTAVNICE CNM u ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI za 2021. godinu. 

Nakon izbora za vijeća i predstavnike 31. 5. 2015. održana KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA Koordinacije vijeća crnogorske ancionalne manjine na području RH 14. 11. 2015. 

ZAPISNIK

Na temelju članka 33. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002.), vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj prihvatili su
SPORAZUM
O OSNIVANJU KOORDINACIJE VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
I
Radi usklađivanja i unapređivanja zajedničkih interesa, usuglašavanja stajališta vijeća crnogorske nacionalne manjine te njihovog predstavljanja i zastupanja na razini Republike Hrvatske, osniva se Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Koordinacija).
II
Koordinaciju osnivaju vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine jedinica područne (regionalne) samouprave i to: Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba; Vijeće crnogorske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije; Vijeće crnogorske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije; kao i Predstavnik crnogorske nacionalne manjine Zagrebačke županije i Predstavnik crnogorske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije.
III
Koordinaciju čine predsjednici vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine, koji su navedeni u prethodnom članku, potpisnici ovog Sporazuma. Sjedište Koordinacije je u Zagrebu, adresa je Trnjanska cesta 35.

IV
Vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine donose u pisanom obliku Odluku o pristupanju Koordinaciji sukladno odredbama svog Statuta.
Vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine donose u pisanom obliku Odluku o istupanju iz Koordinacije, sukladno odredbama svog statuta.

V
Koordinacija donosi program rada, financijski plan, završni račun, odluke o znamenjima i simbolima crnogorske nacionalne manjine, načinu obilježavanja praznika crnogorske nacionalne manjine u skladu s pozitivnim propisima te druge odluke važne za položaj crnogorske nacionalne manjine u Hrvatskoj.

VI
Sva pitanja koja nijesu uređena ovim Sporazumom uređuju se Statutom Koordinacije ili drugim odgovarajućim dokumentima Koordinacije.

VII
Original ovog Sporazuma ovlašteni predstavnici vijeća potpisuju u 8  primjeraka. Jedan (1) primjerak trajno se čuva u dokumentaciji Koordinacije, dva (2) primjerak se dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za vođenje Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, a po jedan (1) primjerak pripada svakom vijeću, odnosno predstavniku, potpisniku ovog Sporazuma.

VIII
Stupanjem na snagu ovog Sporazuma prestaje vrijediti Sporazum o osnivanju Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području RH od 4. lipnja 2005.
U Zagrebu, 10. 11. 2012.

 

Na temelju članka 33. i članka 34. stavak 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10 i 80/10), članka 6. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN br. 80/11) i Sporazuma o osnivanju Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske (potpisanog 28.4.2012.), Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske na osnivačkoj sjednici održanoj 10. 11. 2012. godine donijela je:


STATUT
KOORDINACIJE VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.
Ovim Statutom određuje se naziv, organizacija, djelokrug i način rada Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Koordinacija), te druga pitanja od značaja za rad Koordinacije.

Članak 2.
Koordinaciju su osnovala vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine jedinica područne (regionalne) samouprave, 10. 11. 2012. godine,  radi usklađivanja i unapređivanja zajedničkih interesa, usuglašavanja stajališta vijeća i predstavnika, te njihovog predstavljanja i zastupanja na razini  Republike Hrvatske, te osobito radi razmatranja, predlaganja uređenja i rješavanja pitanja u vezi s ostvarivanjem i zaštitom prava i sloboda pripadnika crnogorske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 3.
Naziv Koordinacije: Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske, a skraćeni naziv je KCNMH. 
Sjedište Koordinacije je u Zagrebu, adresa je Trnjanska c. 35.
Odluku o promjeni sjedišta i adrese donosi Koordinacija.
Koordinacija djeluje na području Republike Hrvatske

Članak 4.
Koordinacija je pravna osoba.
Koordinacija je neprofitna pravna osoba.
Koordinacija ima svoj žiro račun.

Članak 5.
Koordinaciju čine predsjednici vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine jedinica  područne (regionalne) samouprave koji su potpisali Sporazum, na dan osnivanja, ili su pristupili kasnije potpisivanjem Izjave o pristupanju Koordinaciji, koju Koordinacija verificira na sljedećoj sjednici. U radu Koordinacije mogu sudjelovati predsjednici vijeća i predstavnici crnogorske nacionalne manjine jedinica lokalne samouprave bez prava odlučivanja.

Članak 6.
Koordinacija ima pečat četvrtastog oblika na kojem je ispisan puni naziv.

Članak 7.
Koordinacija ima Dan Koordinacije, 21. 5.
Koordinacija posebnom odlukom određuje datum i način obilježavanja Dana Koordinacije.

Članak 8.
Koordinacija donosi:
• Statut, Program rada, Plan prihoda i rashoda,
• Odluku o znamenjima i simbolima crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,
• Odluku o načinu obilježavanja praznika crnogorske nacionalne manjine u skladu s propisima Republike Hrvatske
Koordinacija temeljem članka 33. i članka 34. stavak 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina:
• ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave,
• predlaže kandidate za članove međuvladinog Mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj,
• daje mišljenje i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica koji se odnose na pitanja crnogorske nacionalne manjine,
• pribavlja od tijela državne uprave podatke i izvještaje potrebna za razmatranje pitanja iz svog djelokruga rada,
• surađuje s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina,
• surađuje s nadležnim tijelima Crne Gore,
• surađuje sa Savjetom za nacionalne manjine i Uredom za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske,
• obavlja druge poslove važne za položaj crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.
Koordinacija bira predsjednika i zamjenika predsjednika.
Predsjednik i zamjenik predsjednika se  biraju, tajnim glasanjem, iz redova članova Koordinacije, većinom glasova svih članova na vrijeme od 4 godine i za svoj rad odgovaraju Koordinaciji.

Članak 10.
Predsjednik Koordinacije osigurava pravilan i zakonit rad Koordinacije.
Predsjednik Koordinacije:
• zastupa i predstavlja Koordinaciju,
• saziva i predsjedava sjednicama Koordinacije,
• potpisuje akte koje donosi Koordinacija,
• obavlja druge poslove sukladno propisima i odlukama Koordinacije.
Predsjednika Koordinacije, u slučaju njegove spriječenost ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika ili osoba koju on ovlasti.

Članak 11.
Sjednice Koordinacije održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
Sjednice saziva predsjednik Koordinacije  pisanim pozivom članovima, najmanje 10 dana prije održavanja sjednice.
Koordinacija može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutna natpolovična većina svih članova.
Koordinacija odluke  donosi u pravilu konsenzusom.
U slučaju da se konsenzus ne može postići provodi se glasanje i odluka je donesena ako se za nju izjasnilo najmanje 2/3(dvije trećine) ukupnog broja članova Koordinacije.
Za pojedina pitanja Koordinacija može osnovati komisije,  odbore i druga radna tijela. Sastav, zadaću, status i način rada i odlučivanja radnog tijela određuje se aktom o njegovom osnivanju.

Članak 12.
O sjednicama Koordinacije i njenih radnih tijela vodi se zapisnik.
Zapisnik potpisuje predsjednik i zapisničar.
Zapisnik se dostavlja članovima Koordinacije najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice.

Članak 13.
Rad Koordinacije je javan.
Javnost rada se ostvaruje informiranjem putem "Crnogorskog glasnika",  putem web stranice, te tiska i elektronskih medija.

Članak 14.
Za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova Koordinacija imenuje tajnika Koordinacije na razdoblje od 4 godine. Tajnik Koordinacije ne može biti iz redova članova Koordinacije.
Koordinacija posebnom odlukom uređuje i druga  pitanja vezana uz djelokrug rada tajnika Koordinacije.
Tajnik Koordinacije za svoj rad odgovara predsjedniku Koordinacije.

Članak 15.
Sredstva za rad Koordinacije osiguravaju se iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, svoje imovine, donacija, poklona i sl. sukladno članku 23. i 24. Zakona o Registru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina  (NN 80/11).
Financijsko poslovanje obavlja se na način propisan zakonom i drugim propisima Republike Hrvatske.

Članak 16.
Izmjene i dopune Statuta donose se na isti način i po postupku određenom za donošenje Statuta.
Tumačenje odredbi Statuta daje Koordinacija.

Članak 17.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednik Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne
manjine na području Republike Hrvatske

prof. emer. dr. sc. Veselin Simović

I

Program Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području RH za 2009. godinu, ostvarivat će se kroz slijedeće aktivnosti:

1. SAVJETOVANJE
Naziv: Aktivnosti manjinskih vijeća i zajedničko djelovanje s udrugama

Ostvarivanje Ustavnim zakonom određene uloge vijeća i predstavnika na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini. Realizacija zajedničkih programskih zadataka i razjašnjenje eventualnih nejasnoća oko uloge i zadataka vijeća i udruga uz definiranje najpovoljnijih oblika suradnje tih subjekata, u cilju ispunjavanja njihove zakonske uloge.

Troškove organizacije Savjetovanja snosi Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba

2. TRIBINA
Tema: Aktualni trenutak Crne Gore

Uvodno izlaganje na Tribini održao bi predstavnik Nevladine organizacije iz Crne Gore (prijedlog MANS- Vanja Ćalović).

Troškove organizacije Savjetovanja snosi Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba

3. PROJEKTI
Priprema monografije: Josip Slade- život i djelo

Drugu godinu realizacije projekta posvećenog životu i djelu istaknutog arhitekta Josipa Sladea, koji je, osim u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori ostvario više vrijednih djela. Izrada ovog projekta, čiji bi rezultat bio monografija o Josipu Sladeu, doprinijela bi reafirmaciji tog značajnog stvaraoca koji je neopravdano zanemaren.

Osnovna sredstva su osigurana u Programu rada Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Voditelj projekta: prof. emer. dr. sc. Veselin Simović

4. OBILJEŽAVANJE DANA KOORDINACIJE

Dan nezavisnosti 21. 5. utemeljen je odlukom Skupštine Crne Gore, kao datum kada su građani Crne Gore na referendumu 2006. izglasali njenu nezavisnost. Temeljem odluke referenduma Crne Gora je kasnije postala i međunarodno priznata država. Ovaj datum Koordinacija obilježava kao Dan Koordinacije, koji će biti prigodno obilježen u zajedničkoj organizaciji Koordinacije, Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba i Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske, kao i Ambasade Crne Gore u Republici Hrvatskoj.

Osnovna sredstva su osigurana u Programu rada Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, i Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Zagrebačke županije.

Datum obilježavanja: 21. svibnja
Mjesto održavanja: Zagreb

5. UTVRĐIVANJE ZNAMENJA I SIMBOLA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Prema članu 33. točka 5. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Koordinacija nacionalne manjine na razini Republike Hrvatske je ovlaštena da utvrdi znamenja i simbole odgovarajuće nacionalne manjine. Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske donijet će u 2009. godini odluku o znamenjima i simbolima Crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

6. SUDJELOVANJE U OBILJEŽAVANJU PETROVDANA I LUČINDANA

Pripadnici crnogorskog naroda u Republici Hrvatskoj tradicionalno obilježavaju Petrovdan(subota u drugom tjednu srpnja mjeseca) u organizaciji Crnogoraca Rijeke i Lučindan (subota zadnjeg tjedna u listopadu) u organizaciji Crnogoraca Zagreba.

Sukladno Programu proslave, Koordinacija će svojim aktivnostima pomoći ove manifestacije

Osnovna sredstva su osigurana u Programu rada Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, i Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Zagrebačke županije.

Datum obilježavanja: 11. srpnja
Mjesto obilježavanja: Primorsko-goranska županija
Datum obilježavanja: 24. listopada
Mjesto obilježavanja: Zagreb

7. OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA PRIPADNIKA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE

Koordinacija će u očuvanju identiteta crnogorske nacionalne manjine i njenih nacionalnih obilježja, brigom o ostvarivanju manjinskih prava predviđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i međunarodnim zakonima, prvenstveno djelovati na zaštiti istih i njihovom ostvarivanju.
Posebna pomoć pri rješavanje pojedinačnih slučajeva kršenja manjinskih prava pripadnika crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

I

Program Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području RH za 2008. godinu, ostvarivat će se kroz slijedeće aktivnosti:

1. SAVJETOVANJE
Naziv: Savjetovanje o zadacima manjinskih vijeća i odnosi s udrugama

Pored činjenice da su vijeća i predstavnici ušli u svoj drugi mandat, još uvijek se javlja potreba za organizacijom savjetovanja na kojem će se raspraviti osnovna zadaća i djelovanje vijeća i udruga prema odredbama Ustavnog zakona. Razjasnit će se postojećih nejasnoća oko uloge i zadataka vijeća i udruga, a također i definirati najpovoljnije oblike suradnje tih subjekata, u cilju ispunjavanja njihove zakonske uloge.

2. TRIBINA
Tema: Otvorena pitanja u kontekstu ukupnih odnosa Republike Hrvatske i Crne Gore

Uvodno izlaganje na Tribini održao bi Branka Lukovca ambasador Crne Gore u Republici Hrvatskoj.

3. PROJEKTI
Naslov teme: Socio - kulturni profil i status Crnogoraca u Hrvatskoj

Završna faza projekta, publiciranje rezultata istraživanja.

Voditelj projekta: dr.sc. Sava Bogdanović, znanstveni suradnik

Priprema monografije: Josip Slade- život i djelo

Na inicijativu Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Splita u Program rada uključuje se izrada projekta o životu i djelu istaknutog arhitekta Josipa Sladea, koji je, osim u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori ostvario više vrijednih djela. Izrada ovog projekta, čiji bi rezultat bio monografija o Josipu Sladeu, doprinijela bi reafirmaciji tog značajnog stvaraoca koji je neopravdano zanemaren.
Na izradi projekta radilo bi se dvije godine, a osnovna sredstva su osigurana u Programu rada Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Voditelj projekta: prof. emer. dr. sc. Veselin Simović

4. OBILJEŽAVANJE DANA KOORDINACIJE

Dan nezavisnosti 21. 5. utemeljen je odlukom Skupštine Crne Gore, kao datum kada su građani Crne Gore na referendumu 2006. izglasali njenu nezavisnost. Temeljem odluke referenduma Crne Gora je kasnije postala i međunarodno priznata država. Ovaj datum Koordinacija obilježava kao Dan Koordinacije, koji će biti prigodno obilježen u zajedničkoj organizaciji Koordinacije, Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba i Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske.

Datum obilježavanja: 21. svibnja
Mjesto održavanja: Zagreb

5. UTVRĐIVANJE ZNAMENJA I SIMBOLA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Prema članu 33. točka 5. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Koordinacija nacionalne manjine na razini Republike Hrvatske je ovlaštena da utvrdi znamenja i simbole odgovarajuće nacionalne manjine. Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske donijet će u 2008. godini odluku o znamenjima i simbolima Crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

6. SUDJELOVANJE U OBILJEŽAVANJU PETROVDANA I LUČINDANA

Pripadnici crnogorskog naroda u Republici Hrvatskoj tradicionalno obilježavaju Petrovdan (subota u drugom tjednu srpnja mjeseca) u organizaciji Crnogoraca Rijeke i Lučindan (subota zadnjeg tjedna u listopadu) u organizaciji Crnogoraca Zagreba. Sukladno Programu proslave, Koordinacija će svojim aktivnostima pomoći ove manifestacije

Datum obilježavanja: 12. srpnja
Mjesto obilježavanja: Istarska županija
Datum obilježavanja: 25. listopada
Mjesto obilježavanja: Zagreb

7. OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA PRIPADNIKA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE

Koordinacija će u očuvanju identiteta crnogorske nacionalne manjine i njenih nacionalnih obilježja, brigom o ostvarivanju manjinskih prava predviđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i međunarodnim zakonima, prvenstveno djelovati na zaštiti istih i njihovom ostvarivanju.
Posebna pomoć pri rješavanje pojedinačnih slučajeva kršenja manjinskih prava pripadnika crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

II

Ukupan iznos potreban za navedene aktivnosti u okviru Programa rada Kordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području RH u 2008. godini osiguran je u financijskom planu Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba. Udio ostalih članica Koordinacije će biti dogovoren sukladno njihovim financijskim mogućnostima, a eventualna dodatna sredstava će se osigurati iz donacija.