PRAVILNIK O NABAVI ROBA I USLUGA

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14 OUSRH) i članka 18. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/4 i 10/08) predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba 11. 9. 2015. donosi:

 PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI